Глобален договор

GC_Endorser_BLUE_RGB_GRADIENTСъс своето присъединяване към инициативата нашето читалище декларира своята съпричастност и ангажираност към 10-те принципа, като ще работи за тяхното прилагане и популяризиране сред своите членове и обществото.

Официалният старт на Глобалния договор е даден от Генералния секретар Кофи Анан на Световния Икономически Форум в Давос, Швейцария през януари 1999 година. Инициативата призовава компаниите да възприемат десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа. Тези принципи са разделени в четири основни категории:

Права на човека:
Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека.
Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.

Трудови норми:
Принцип 3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне.
Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.
Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд.
Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.

Околна среда:
Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.
Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда.
Принцип 9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.

Антикорупция:
Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.

Българска мрежа на Глобалния договор: www.unglobalcompact.bg

Международна страница: www.unglobalcompact.org