Покана за Годишно общо събрание

Posted on Posted in новини

ПОКАНА

до членовете на Народно читалище „Иван Вазов – 2014“

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

В съответствие с чл. 21, чл. 22 и чл. 26 от Устава на Народно читалище „Иван Вазов – 2014“, читалищното настоятелство свиква Годишно общо събрание, което ще се проведе на 14.08.2020 г. от 18:30 часа в Народно Читалище „Възраждане“, ул. „Подуенска“ № 1a

В съответствие с чл. 23 от Устава на Народно читалище „Иван Вазов – 2014“, Общото събрание е законно ако присъстват най-малко половината от членовете с право на глас. При липса на кворум, ако в определения час не се яви нужния брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

Събранието се свиква при следния предварителен Дневен ред:

  1. Представяне и приемане на отчет на Читалищното настоятелство;
  2. Представяне и приемане на отчет на Проверителната комисия;
  3. Избор на членове на Настоятелството на Народно читалище „Иван Вазов – 2014”;
  4. Избор Председател на Настоятелството Народно читалище „Иван Вазов – 2014”;
  5. Избор на членове на Проверителната комисия на Народно читалище „Иван Вазов – 2014”;
  6. Избор на председател на Проверителната комисия на Народно читалище „Иван Вазов – 2014”, гр. София.;
  7. Определяне на размера на годишен членски внос;
  8. Други.

Предложения за промяна на Дневния ред могат да бъдат отправяни от всички членове на читалището по електронна поща на адрес denkov@vazov.bg най-късно до 12.08.2020 година.

Председател: /п/

                        Орлин Денков

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone